Home Reference SCB Investment Center

SCB Investment Center

Investment Center ของ SCB ศูนย์รวมความรู้และการให้คำแนะนำด้านการบริหารความมั่งคั่งครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการให้ความรู้เจาะลึกผ่านกิจกรรมสัมมนาการลงทุนจาก กูรูการลงทุนหลากหลาย บริการห้องกิจกรรมสำหรับนักลงทุน บริการปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน กับผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทางดิจิทัล และบริการห้อง ประชุมเพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง

โดยใน SCB Investment Center นั้น มีห้องประชุมต่างๆนาๆหลากหลาย ที่พร้อมให้บริการ และอุปกรณ์ที่ได้ใช้งานภายในห้องประชุมต่างๆนั้น มีผลิตภัณฑ์ของ Kramer, DigiBird และอื่นๆ โดยในระบบที่สาขา Central World นั้น ยังใช้ Multi-Viewer MV-5 ของ Kramer
โดยสามารถจัดภาพของ Source ออกบนจอรวมกันได้ และในส่วนของ DigiBird ได้ใช้ Video Wall Controller VWC2 ที่ใช้ในการจัดกลุ่ม Video Wall และจัดการภาพของแต่ละส่วนได้อย่างอิสระ และ Real-Time รวมถึงยังมีความเสถียร ที่รองรับการใช้งาน 24/7 อีกด้วย


เพิ่มเพื่อน