BUSINESS & CORPORATE


เทคโนโลยีห้องประชุม ห้องควบคุม ห้อง Command Room ที่ทันสมัย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังช่วยลดเวลาที่สิ้นเปลืองไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำให้ใช้เวลาทุกวินาทีได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัยและพร้อมที่จะรับมือกับยุคของเทคโนโลยี

Meeting Room / Command Room

ห้องประชุม ห้องควบคุม ห้อง Command Room ภายในอาคารสำนักงาน ออฟฟิศ หรือโรงแรม จัดได้ว่าเป็นอีกส่วนที่มีความสำคัญต้องการดำเนินธุรกิจของทุก ๆ ธุรกิจเป็นอย่างมาก เป็นห้องที่จะเกิดการเรียนรู้ การแบ่งปัน การสอบถาม การวางแผนปฏิบัติการ และอื่น ๆ อีกมากมาย ห้องประชุม ห้อง Command Room ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น จอ LED (LED Display) ระดับ 4k, ระบบ Wireless Presentation, Smart Control, Electronic Whiteboard และอุปกรณ์ภาพและเสียงที่มีคุณภาพนั้น รวมไปถึงนวัตกรรมยุคแห่งการวิเคราะห์ใบหน้า Face Scan และอุปกรณ์ Access Control ที่มาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุม ช่วยการประชุมมีความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาต่าง ๆ และยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประชุมอีกด้วย

Seminar Room

สำหรับห้องสัมมนา หรือห้องบรรยายนั้น ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยไม่ต่างจากห้อง Command Room เพื่อการเรียนรู้ การสอน วางแผน หรือบรรยาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัมมนา การออกแบบห้องสัมมนาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาความผิดพลาดระหว่างการสัมมนา และยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของการสัมมนาครั้งนั้น ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น จอ LED (LED Display) ระดับ 4k, Wireless Presentation, Electronic Whiteboard และอื่น ๆ รวมไปถึงการลงทะเบียนเข้างาน หรือการตรวจสอบผู้ร่วมสัมมนาที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น โดยระบบ Access Control ที่ใช้ Face Scan เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

Market Reference

Solutions

เพิ่มเพื่อน